MENÜ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza Metni

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu

Şirketimiz İşmont Tekstil Üretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret  A.Ş.(”İşmont” veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin İşmont tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 5. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen haller çerçevesinde Kanun ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileri işlenen Müşteri/Kullanıcı işbu metni inceleyerek İşmont tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, varsa aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

 

2. Kişisel Veriler Nelerdir

Kanun bağlamında kişisel veri, bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. İşlenecek kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıda belirtilmiştir.

-İsim ve soyad

-E-posta adresi

-Telefon numarası

-Kullanıcı adı ve şifresi

-Doğum tarihi vb.

 

3.  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Müşterilere ait kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  İşmont tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, her türlü satın alma işlemleri ve uygulamaları, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; -Müşterileri/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası - Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası - Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası - Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, -Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası. Ayrıca İşmont Kişisel Verilerin İşlenmesinde Aşağıdaki İlkelere uyulmaktadır:

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,

-Doğru ve güncel olma,

-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

İşmont Kişisel verilerin aktarımı konusunda Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etme sorumluluğu altındadır.

Müşteri/Kullanıcı'ya ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. Ayrıca Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın aktarım mümkündür. İşmont tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, İşmont tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için İşmont yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileri Şirket yetkililerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara aktarılabilecektir.

 

5. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Şirketimiz Kanun kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olduğundan işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin İşmont tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için İşmont tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri İşmont Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların müşterilere duyurulması, tanıtım, reklam ve pazarlama yapılması,  Şirket tarafından müşterilere ticari elektronik iletiler (sms, -posta, newsletter vb) gönderilmesi, Müşteri/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi, akdi-kanuni hususlardan müşterilerin bilgilendirilmesi, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, İşmont'a ait internet sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, İşmont'un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

 

6) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde işbu dokümanın 3. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 

7) Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Müşteri/ Kullanıcı ; kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;  kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte ismont@ismont.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta gönderimi sağlayabilirler.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler İşmont tarafından 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Şirketimiz, özellikle başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.